Algemene Voorwaarden Stuk Verder Jongerencoach

Home / Algemene Voorwaarden Stuk Verder Jongerencoach

Algemene voorwaarden Stuk Verder Jongerencoach

 

1.       Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk, en/of de persoon die de hulp verleent, verder genoemd de Stuk Verder en zijn cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in de manlijke vorm enkelvoud geschreven, maar kunnen onverlet voor de vrouwelijke of meervoudsvorm doorgaan. 

 

2.      Inspanningsverbintenis

 

Stuk Verder verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.

Stuk Verder  verbindt zich de cliënt op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buiten af, mits het niet in strijd is met andermans soevereiniteit. Van relevante correspondentie zal Stuk Verder aan de cliënt kopieën verstrekken, indien mogelijk bij voorkeur per email. 

 

  1. Geheimhouding

Stuk Verder is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van Stuk Verder in het geding komt of kan komen en behoudens zaken en activiteiten die ingaan tegen de rechten van het kind. Stuk Verder  neemt de gedragscode over die gevolgd wordt door de “Verwijsindex risicojongeren”. Stuk Verder kan zich beroepen op verschoningsrecht om de cliënt te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan Stuk Verder contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt (of zijn vertegenwoordiger)hiermee instemt.

 

  1. Tarief en offertes

Alle werkzaamheden, zowel gesprekken,  alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief. (Het tarief kunt u vinden op de website.) Ook afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 januari. 

Alle offertes van Stuk Verder zijn vrijblijvend en maken deel uit van een onderhandelingsperiode. Een offerte wordt aanvaard of afgewezen. Bij afwijzing komt eenmalig een nieuwe offerte tot stand met gebruik van de voorgestelde wijzigingen.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Stuk Verder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

  1. Overeenkomsten en contracten

Werkzaamheden vinden plaats op grond van een door Stuk Verder opgestelde en door cliënt ondertekende overeenkomst. In de overeenkomst worden afspraken opgenomen over het doel, de methode, de te verwachten tijdspanne en wat te doen bij ziekte van Stuk Verder. Wijziging en opschorting van de overeenkomst kan in onderling overleg.

 

  1. Betaling

Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten. Stuk Verder is gerechtigd ter beoordeling van hem zelve, de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan. Stuk Verder doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de cliënt. 

 

  1. Aansprakelijkheid

Indien Stuk Verder aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Stuk Verder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stuk Verder is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Stuk Verder is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Stuk Verder is nooit aansprakelijk als er sprake is van diefstal van persoonlijke eigendommen van cliënten tijdens de contactmomenten met Stuk Verder.

  1. Slotbepalingen

Stuk Verder is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 

 

 

 

 

Volg en praat mee!
It's only fair to share...Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lees dit ook eens

Zal ik jou zelf even bellen?